شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
مزاياي استفاده از سيستم­هاي اطلاعات چيست؟
سيستم‌هاي اطلاعات پتانسيل ارائه سه نوع مزيت به سازمان را دارا هستند:
♦ بهبود بهره‌وري
♦ بهبود اثربخشي
♦ مزيت رقابتي
سیستم های اطلاعات مدیریت
صفحه: ( 1 ، 2 ، 3 )