شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
سيستم پشتيباني تصميم گيري(DSS) چيست؟
سيستم پشتيبان تصميم گيري، نوعي سيستم اطلاعات رايانه اي است که در تصميم گيري در خصوص تصميم هايي که نيازمند مدلسازي، فرمولبندي، محاسبات، مقايسات، انتخاب بهترين اقدام و يا نمايش پيامدهاي محتمل برخي از اقـدامات هستند، به مديران کمک مي کند. اين سيستم، از مجمـوعه اي از رويـه ها در مـدل ها و چـارچوب هاي مشخص، براي پـردازش داده ها و اطلاعات در راستاي کمک به مديران در تصميم گيري ها بهره مي برد. سيستم پشتيبان تصميم گيري که براي رفع نقايص و به عنوان تکميل کننده سيستم اطلاعات مديريت ايجاد گرديده، به عنوان سيستمي رايانه محور با کارکرد تجزيه و تحليل و ارايه اطلاعات مورد نياز مديران به منـظور پشتيبـاني آن ها در فرآينـدهاي تصميـم سازي و تصميـم گيـري مطرح مي باشد. مزايـايي که براي استقرار DSS برشمـرده مي شود عبارتند از:
♦ کيفيت بالاتر تصميم گيري،
♦ بهبود ارتباطات،
♦ کاهش هزينه،
♦ افزايش بهره روي،
♦ صرفه جويي در زمان و
♦ بهبود رضايت مشتري و کارکنان .

به چه منظوري از سيستم هاي اطلاعات استفاده مي شود؟

سيستم‌هاي اطلاعات ابزار پشتيبان فعاليت‌هاي سازمان هستند. پشتيباني ارائه شده توسط سيستم‌هاي اطلاعات به سه دسته زير تقسيم مي‌شوند:
پشتيباني اطلاعاتي: ارائه سيستمي به منظور دريافت، ذخيره، فيلتر و رديابي کردن اطلاعات
پشتيباني تصميم‌گيري: استفاده از اطلاعات براي ارائه پشتيباني مانند سيستم پشتيباني تصميم گيري(DSS)
پشتيباني ارتباطي: ارائه سيستمي جهت به اشتراک گذاشتن يا تبادل اطلاعات بين کاربران

دلايل اصلي ايجاد يک سيستم اطلاعات:
♦ نياز به تسهيل کنترل اطلاعات (يا داده‌ها)
♦ نياز به صرفه جويي بيشتر يا کنترل هزينه
♦ نياز به امنيت بيشتر اطلاعات
♦ نياز به بهبود کارايي افراد يا ماشين ها
♦ نياز به بهبود خدمات ارائه شده به مشتريان، شرکاء، کارکنان و نظاير آن ها
سیستم های اطلاعات مدیریت
صفحه: ( 1 ، 2 ، 3 )