شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
برنامه ریزی استراتژیک
رويکرد برنامه ريزي استراتژيک
براي طرح يک برنامه ريزي استراتژيک مي‌توان سه گام اسـاسي را در نظر گرفت و بر اساس آن طـرح استراتژيک را برنامه ريزي و اجرا کرد اين سه گام عبارتند از:
گام اول: جايگاه خود را به عنوان يک سازمان مشخص کنيم (کجا هستيم؟)
گام دوم: در آينده در نظر داريم چه موضعي داشته باشيم (به کجا مي‌رويم؟)
گام سوم: براي رسيدن به هدف يک رويکرد بنا کنيم و آن را به مرحله اجرا درآوريم.
ويژگي‌هاي گام اول: در اين مرحله 5 تا 10 درصد وقت، صرف برنامه ريزي مي‌شود. به عبارتي در اين گام، برنامه ريزي نقش عمده اي ندارد فقط جايگاه و وضعيت کنوني سازمان تعيين مي‌شود و در حقيقت مشخص مي‌گردد که در ابتداي کار کجا هستيم.
ويژگي‌هاي گام دوم: برنامه ريزي در اين گام نقش مهمي را ايفا مي‌کند و برنامه ريزي 40 تا 60 درصد وقت گروه را به خود اختصاص مي‌دهد. کيفيت تصميمات اين گام بر کاميابي برنامه ريزي استراتژيک تاثير به سزايي دارد.
ويژگي‌هاي گام سوم: در اين مرحله نيز 40 تا 60 درصد وقت گروه صرف برنامه ريزي مي‌شود. در خلال اين گام گروه استراتژي‌ها را براي تحقق چشم انداز تدوين مي‌کند. در طول اجراي گام سوم، گروه طراحي تاکتيکي را آغاز مي‌کند که به تحقق طرح استراتژيک کمک خواهد کرد.

فرايند برنامه­ريزي استراتژيک
الگوي برنامه ريزي استراتژيک که فرآيند آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد، داراي 8 مرحله است و اين الگو نسبت به الگوهاي ديگر فهرست مناسب از مواردي را تهيه کرده است که ارائه يک برنامه ريزي استراتژيک را ممکن مي‌سازد. (الگويBRYSON) مراحل فرايند مورد نظر برايسون عبارت است از:
1.آغاز فرايند برنامه ريزي استراتژيک و حصول توافق درباره آن
2.تعيين و شناسايي دستور سازماني
3.روشن ساختن رسالت و ارزشهاي سازماني
4.ارزيابي محيط خارجي، فرصت‌ها و تهديدها
5.ارزيابي محيط داخلي نقاط ضعف و قوت
6.شناسايي مسائل استراتژيکي که سازمان با آن‌ها مواجه است
7.تنظيم استراتژي‌ها براي مديريت مسائل استراتژيک
8.برقراري ديدگاه سازماني کارساز براي آينده
اين هشت مرحله بايد به اجرا، نتيجه گيري و ارزيابي منتهي گردد. بايد توجه داشت که نتيجه گيري و ارزشيابي در هر مرحله از فرايند انجام پذيرد.
صفحه: ( 1 ، 2 ، 3 )