شرکت مشاوره و مهندسی




شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
برنامه ریزی استراتژیک
تعريف برنامه ريزي استراتژيک
برنامه ريزي استراتژيک در بخش دولتي، تاريخي طولاني دارد. واژه استراتژي از کلمه يوناني (STRATEGO) مرکب از (STRATOS) به معناي ارتش و (EGO) به معناي رهبر گرفته شده است. باوجود اين، برنامه ريزي استراتژيک اساسا در بخش خصوصي توسعه يافته است. هر چند که رويکردهاي برنامه ريزي استراتژيک در بخش خصوصي تدوين شده‌اند ولي مي‌توانند به سازمان دهي دولتي و غيرانتفاعي و همچنين جوامع و ديگر نهادها کمک کنند. برنامه ريزي استرتژيک را مي‌توان تلاشي منظم و سازمان يافته براي اتخاذ تصميم و مبادرت به اقدامات بنيادين تعريف کرد که به موجب آن‌ها، اين که يک سازمان چيست، چه مي‌کند، و چه اموري را انجام مي‌دهد، مشخص خواهد شد. (تعريف OLSEN AND EADIE)
در تعريف ديگري برنامه ريزي استراتژيک فرايندي است در جهت تجهيز منابع سازمان و وحدت بخشيدن به تلاش‌هاي آن براي نيل به اهداف و رسالت بلند مدت با توجه به امکانات و محدوديت‌هاي دروني و بيروني. در تعريفي ديگر برنامه ريزي استراتژيک به معناي فرايند بررسي موقعيت فعلي و مسير آينده سازمان با جامعه، تنظيم اهداف، تدوين يک استراتژي براي تحقق آن اهداف و اندازه گيري نتايج است. (تعريف OSBORNE & GAEBLER) و تعريف ديگر که برنامه ريزي استراتژيک را برنامه ريزي در مورد هدف‌هاي بلند مدت سازمان و انتخاب فعاليت لازم براي تحقق آن‌ها بيان مي‌دارد.
ويژگي‌هاي برنامه ريزي استراتژيک
راسل اکاف در مورد برنامه ريزي سه ويژگي را برمي شمرد:
1.برنامه ريزي چيزي است که ما پيش از هر کاري انجام مي‌دهيم، يعني تصميم گيري مبتني بر پيش بيني است.
2.برنامه ريزي هنگامي لازم است که موقعيتي که ما ميل داريم در آينده به آن دست يابيم، متضمن مجموعه اي از تصميماتي باشد که متکي به يکديگرند، يعني با يک نظام تصميم گيري مواجهيم.
3.برنامه ريزي، فرايندي است که در جهت ايجاد يک يا چند موقعيت آتي سوق داده مي‌شود که دلخواهانه هستند و به نظر مي‌رسد اتفاق نمي‌افتند مگر کاري صورت گيرد.
با توجه به موارد ذکر شده که در برنامه ريزي استراتژيک نيز صدق مي‌کند ويژگي‌هاي ديگري که مي‌توان براي برنامه ريزي استراتژيک برشمرد به شرح زير است:
♦ منعکس کننده ارزش‌هاي حاکم بر جامعه
♦ توجه به سوال اصلي و اساسي سازمان
♦ تعيين چارچوبي براي برنامه ريزي و تصميم گيري مديريت
♦ ديد دراز مدت و توجه به افق‌هاي دورتر سازمان
♦ ايجاد پيوستگي و انسجام در عمليات و اقدام‌هاي سازمان در دوره هاي زماني طولاني
♦ فراگيري برنامه ريزي عملياتي سازمان و جهت بخشي به آنان
دو پرسش مهمي که سازمان در اجراي برنامه ريزي استراتژيک با آن‌ها مواجه است عبارتند از:
1.فعاليت موسسه چيست؟
2.چرا اين فعاليت را دارد؟
براي پاسخ به سوال اول بايد رسالت موسسه تعريف شود و پرسش دوم به انتخاب و تعيين اهداف موسسه مربوط مي‌شود.
صفحه: ( 1 ، 2 ، 3 )