شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
استاندارد ایزو
اصول مديريت کيفيت:
1. تمرکز بر روي مشتري :
سازمان‌ها متکي به مشتريان هستند، بنابراين بايد نيازهاي مشتري را درک کنند. بايد الزامات مشتري را برآورده سازند. بايد از توقعات مشتري پيشي بگيرند.
2. فراهم نمودن رهبري : سازمان‌ها متکي بر رهبران هستند، بنابراين رهبران بايد يک هدف يگانه در سازمان ايجاد کنند و مسيري که سازمان بايد بپيمايد را مشخص ‌کنند. رهبران بايد محيطي ايجاد کنند که افراد را براي دستيابي به اهداف سازمان، تشويق کند.
3. درگير کردن افراد : سازمان‌ها متکي به افراد هستند، بنابراين سازمان‌ها بايد درگير شدن افراد با اهداف را در تمام سطوح تشويق کنند. سازمان‌ها بايد به افراد در استفاده و توسعه از توانايي‌هاي خود ياري برسانند.
4. استفاده از رويکرد فرآيندگرا : سازمان‌ها با استفاده از رويکرد فرآيندگرا کاراتر و بهره‌ورتر خواهند بود. بنابراين سازمان‌ها بايد از رويکردي فرآيندگرا براي مديريت فعاليت‌ها و منابع مرتبط با آنها استفاده کنند.
5. اتخاذ يک رويکرد سيستمي : سازمان‌ها با استفاده از رويکرد سيستمي کاراتر و بهره‌ورتر خواهند بود. بنابراين سازمان‌ها بايد فرآيندهاي داراي اثر متقابل تعريف نموده و با آنها مانند يک سيستم برخورد کنند. سازمان‌ها بايد از يک رويکرد سيستمي براي مديريت فرآيندهاي داراي اثر متقابل استفاده کنند.
6. تشويق بهبود مستمر : سازمان‌ها زماني که به صورت مستمر در جهت بهبود تلاش مي‌کنند، کاراتر و بهره‌ورتر خواهند بود. بنابراين سازمان‌ها بايد تعهد پايداري در جهت بهبود مستمر عملکرد کلي خود داشته باشند.
7. تشخيص حقايق قبل از تصميم‌گيري : سازمان‌ها زماني که تصميمات خود را براساس حقايق اتخاذ مي‌کنند، عملکرد بهتري دارند. بنابراين سازمان‌ها بايد تصميمات خود را بر اساس تحليل اطلاعات و داده‌هاي واقعي اتخاذ کنند.
8. با تامين‌کنندگان خود کار کنيد : سازمان‌ها براي ارزش‌افريني به تامين‌کنندگان خود متکي هستند. بنابراين سازمان‌ها بايد رابطه متقابل و سودمندي با تامين‌کنندگان خود داشته باشند.
صفحه: ( 1 ، 2 ، 3 )