شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی
امکان سنجي قانوني
مشخص مي کند که آيا طرح يا پروژه پيشنهادي با نيازمندي هاي قانوني مغايرت نداشته باشد. به عنوان مثال يک سيستم پردازش داده بايد با قوانين امنيت اطلاعات مطابقت داشته باشد.
امکان سنجي عملياتي
امکان سنجي عملياتي در حقيقت اين موضوع را بررسي مي کند که چگونه يک سيستم جديد مشکلات را حل کرده و چگونه از فرصت هاي موجود در دامنه طرح بهترين استفاده را کرده و در نهايت چـگونه نيازمنـدي ها و الزامـات شناخته شده را ارضـا مي­کند.
امکان سنجي زماني
يک طرح يا پروژه به موفقيت نمي رسد چنانچه مدت زمان زيادي طول بکشد که به اتمام برسد قبل از اينکه بتـوان از آن بهره برداري کرد. در واقع امکان سنجي زماني، بررسي و اندازه گيري ميزان منطقي بودن برنامه زماني يک پروژه است و اينکه آيا زمان هاي پايان پروژه با استفاده از داده هاي تکنيکي بدست آمده، منطقي است.
صفحه: ( 1 ، 2 )